ANDMETÖÖTLUSE TEAVITUS

1. Sissejuhatus

See on ülevaade, kuidas sinu isikuandmeid töödeldakse kui kasutad OnlinePrivacy.Training koolitusplatvormi ja veebilehte onlineprivacy.training.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on reeglina sinu tööandja ning kohalduvad tööandja poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise tingimused. 

GDPR Register OÜ kui OnlinePrivacy.Training platvormi teenusepakkuja on isikuandmete volitatud töötleja ning juhindub andmete töötlemisel eelkõige tööandja ehk vastutava töötleja juhistest. 

2. Kuidas toimub OnlinePrivacy.Training platvormil andmete töötlemine?

OnlinePrivacy.Training platvorm saab tööandja poolt ette antud andmeid tööandjalt. Tööandja määrab, milliseid isikuandmeid ta soovib OnlinePrivacy.Training platvormi kaudu töötajalt koguda. Kogutavad isikuandmed salvestatakse OnlinePrivacy.Training platvormil, kus tööandja saab ligipääsu andmetele.

Tööandja saab kutsuda töötaja OnlinePrivacy.Training platvormi kasutajaks. Töötaja iseseisvalt OnlinePrivacy.Training platvormil kontot luua ei saa. Töötajal on võimalik OnlinePrivacy.Training platvormi kaudu läbida koolitusi vastavalt tööandja juhistele.

Kõikide ülalmainitud andmete ja nende töötlemise eesmärkide eest vastutajaks on tööandja või tema valitud teenusepakkuja.

GDPR Register OÜ vastutab OnlinePrivacy.Training platvormi kasutajaks registreerimise ja konto haldamiseks vajaliku andmetöötluse, turvalisuse ning kättesaadavuse eest nii nagu see on kokku lepitud GDPR Register OÜ ja tööandja vahelistes kasutustingimustes.

Teadusuuringute, tootearenduse eesmärgil või statistiliste eesmärkide tarbeks töödeldakse andmeid anonümiseeritud kujul. Andmeanalüütika on täielikult anonüümne (andmed ei ole seostatavad ühegi konkreetse füüsilise isikuga) ning sellisele andmetöötlusele ei kohaldata isikuandmete kaitse (k.a. GDPR) sätteid.

3. Milliseid isikuandmeid töötleme ja miks?

Järgnevalt anname ülevaate isikuandmete töötlemisest, mille suhtes GDPR Register OÜ on OnlinePrivacy.Training platvormi vastutavaks töötlejaks. See tähendab, et alljärgnev puudutab vaid neid isikuandmeid, mida me töötleme OnlinePrivacy.Training platvormi pakkumiseks, mitte koolitusteenuse kasutamisel tööandja ja tema töötajate poolt.

Tegevus

Kasutaja autentimine prooviperioodi jooksul

Veebilehe analüütika

Platvormi kasutaja pöördumiste lahendamine, mis on seotud platvormi toimimisega

Platvormi kasutaja veebikäitumine

 

Isikuandmed

E-posti aadress, parool

Veebilehitseja info, tehnilised küpsised, veateated

Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, pöördumise sisu

Veebilehitseja info, IP aadress, analüütilised küpsised

 

Eesmärk

Kasutaja autentimine

Platvormi toimimine ja arendus

 

Kasutajatugi

Platvormi kasutaja kasutusmugavuse optimeerimine

Töötlemise alus

Leping 

Leping 

 

Leping 

Leping 

4. Isikuandmete edastamine

Isikuandmeid ei jagata teiste platvormi kasutajatega ega tööandjatega kellega sa ei ole seotud. Meie töötajatel on ligipääs sinu isikuandmetele mahus, mis on nende tööülesannete täitmiseks vajalik. 

Me kasutame kolmandate osapoolte teenuseid, et pakkuda tööandjatele ja sulle OnlinePrivacy.Training platvormi võimalikult kõrgel tasemel. Teenusepakkujatel on ligipääs osadele sinu isikuandmetele, et tagada asjakohane teenus. Teenusepakkujatel ei ole ole õigust kasutada sinu isikuandmeid muudel eesmärkidel ega säilitada kauem kui teenuse kohaseks pakkumiseks vajalik. 

Kellega ja millisel eesmärgil me isikuandmeid jagame?

 

Vastuvõtjate kategooriad

Teenusepakkujad

Edastamise eesmärk

Teeme koostööd teenusepakkujatega, kes pakuvad OnlinePrivacy.Training platvormi terviklahenduse toimimiseks vajalikku lisafunktsionaalsust (näiteks platvormi majutamine, e-kirjade edastamine). Samuti on meie koostööpartneriks platvormi toimimseks vajalikud tehniliste lahenduste ja nende turvalisuse pakkujad. 

Kui soovid täpsemat infot kaasatud teenusepakkujate ja sellega seotud andmetöötluse kohta, pöördu OnlinePrivacy.Training poole.

Rahvusvaheline edastamine

Osa meie andmetöötlusest, kus oleme vastutavad töötlejad, toimub teenusepakkujaid kasutades. See tähendab, et osa andmetest võib teatud juhtudel liikuda ka Euroopa Liidust välja kui teenusepakkuja asub EL-st väljas. Sellistel juhtudel tagame, et andmete edastamine oleks kooskõlas kohalduvate andmekaitse reeglitega ja seadustega ning lepingulised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed oleksid paigas. 

5. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Kõikide andmete turvalisuse tagamiseks rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Tagame sinu isikuandmete kaitse tahtliku või tahtmatu hävimise, muutmise, alusetu ligipääsu või mistahes muu ebaseadusliku töötlemise osas. 

Turvameetmed sisaldavad muuhulgas: Autentimine ja ligipääsuhaldus; paroolid ja vajaduspõhine ligipääs andmetele; turvaline võrgudisain; andmekadude ennetus ja muud pidevalt uuendatavad turvameetmed.

6. Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Isikuandmete säilitustähtajad sõltuvad sellest, millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel me neid töötleme. Näiteks võib tööandjale või OnlinePrivacy.Training platvormile rakenduda seadusest või lepingust tulenev kohustus andmeid teatud perioodil säilitada. Andmete säilitamise aluseks võib olla ka tööandja või OnlinePrivacy.Training õigustatud huvi või sinu nõusolek. Järgnevalt anname nendest tähtaegadest ülevaate. Arvesta, et toodud ülevaade sisaldab nii neid andmeid ja eesmärke, kus OnlinePrivacy.Training on vastutav töötleja kui ka neid, kus tööandja on vastutav töötleja. OnlinePrivacy.Training ei vastuta selle eest, kui tööandja kopeerib ja säilitab isikuandmeid platvormist väljas pool tööandja kontrolli all olevatel andmekandjatel. 

 

Andmed

Autentimiseks vajalik kasutaja nimi, isikukood/sünnikuupäev, e-posti aadress 

Töötlemise eesmärk

Kasutaja autentimine

Säilitustähtaeg

1 aasta pärast konto sulgemist

Konto haldamiseks vajalik parool ja e-posti aadress

Kasutaja konto haldus

1 aasta pärast konto sulgemist

Koolituse läbimise andmed ja tulemused 

Teenuse võimaldamine (loe täiendavalt tööandja andmetöötluse teavitusest)

Vaikimisi on platvormil säilitamise tähtajaks määratud 1 aasta alates lepingu lõppemisest tööandjaga. 

Kasutajatoe raames edastatud sõnumid

Kasutajatugi

1 aasta alates sõnumi edastamise kuupäevast

Küpsised 

Veebianalüütika

Täpsemalt on küpsiste kasutamine ja säilitustähtajad kirjeldatud küpsiste aknas

7. Isiku õigused

Andmekaitse regulatsiooni kohaselt on sul teatud õigused seoses isikuandmete töötlemisega. Arvesta, et nende õiguste kasutamiseks pead sa pöörduma andmete vastutava töötleja poole (nt koolituse käigus kogutud isikuandmete vastutav töötleja on tööandja). Arvesta sellega, et töötaja poolt OnlinePrivacy.Training konto kustutamine ei too kaasa andmete kustutamise OnlinePrivacy.Training platvormil.

1) Õigus andmetega tutvuda. Sul on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb.

2) Andmete ülekandmine. Sul on õigus küsida enda kohta kogutud isikuandmeid masinloetaval kujul ülekandmiseks teisele teenusepakkujale, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada. 

3) Andmete kustutamine/õigus olla unustatud. Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui sa ei soovi enam nende töötlemist ja andmetöötlejal puudub õigustatud põhjus nende kasutamiseks. 

4) Andmete töötlemise piiramine/vastuväite esitamine. Sul on õigus teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemist piirata ja keelata. Samuti on sul õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete kasutamiseks õigustatud huvi alusel töötlemisel.

5) Andmete parandamine. Sul on alati õigus isikuandmeid parandada või täiendada, kui need ei ole täpsed ning kui ebatäpsusel võib olla sulle mõju.  

6) Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui oled andnud enda isikuandmete töötlemiseks nõusolekuid, on sul alati õigus neid tagasi võtta. 

Kasutamaks ülaltoodud isikuandmete töötlemisega seotud õigusi, võta ühendust tööandjaga. Kui soovid õigusi teostada OnlinePrivacy.Training kasutajakonto osas (vt punktis 3 tabel), võta meiega ühendust hello@OnlinePrivacy.Training

Vastame sulle 30 päeva jooksul. Kui sinu pöördumine puudutab isikuandmeid, mille suhtes me ei ole vastutavad andmetöötlejad, edastame sinu pöördumise vastutavale andmetöötlejale.

8. Muu oluline informatsioon

Vaidluste lahendamine

  1. Kui sul on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võta palun meiega ühendust hello@OnlinePrivacy.Training. Sul on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile info@aki.ee 

Teavitust uuendati viimati jaanuaris 2022.